Хайлт

Google
 

Dienstag, 6. März 2007

Санчир гаригийг дээрээс нь харахад / Saturn from Above / Сатурн: вид сверху


Тайлбар: Санчир гаригийн ийм зургийг Дэлхий дээрээс авах боломжгүй юм. Дэлхийгээс авсан ямар ч зураг Санчир гаригийн шөнийн хагас болон түүний сүүдэр нь цагираг дээр туссаныг үзүүлж чадахгүй. Дэлхий нь Санчир гаригаас илүү наранд ойрхон оршдог тул бид зөвхөн уг гаригийн наран талыг нь л харж чаддаг. Энэ зургийг одоо Санчир гаригийн хиймэл дагуул болсон Cassini сансрын робот хөлгөөс авсан байна. Уг зураг дээр Санчир гаригийн цагиргийг бүтнээр нь харж болох ба өдөр шөнийг заагласан шугамын орчимд үүл байгааг харж болно.

Explanation: This image of Saturn could not have been taken from Earth. No Earth based picture could possibly view the night side of Saturn and the corresponding shadow cast across Saturn's rings. Since Earth is much closer to the Sun than Saturn, only the day side of the planet is visible from the Earth. In fact, this image mosaic was taken in January by the robotic Cassini spacecraft now orbiting Saturn. The beautiful rings of Saturn are seen in full expanse, while cloud details are visible near the night-day terminator divide.

Пояснение: Такое изображение Сатурна невозможно получить с Земли. С Земли нельзя увидеть ночную сторону Сатурна и тень, которую он отбрасывает на свои кольца. Так как Земля намного ближе к Солнцу, чем Сатурн, с нее всегда видна только дневная сторона планеты. Действительно, это составное изображение было получено в январе автоматическим космическим аппаратом Кассини, обращающимся в настоящее время вокруг Сатурна. Великолепные кольца Сатурна полностью раскрыты, а около терминатора - границы дня и ночи - видны детали облаков.

Keine Kommentare: