Хайлт

Google
 

Freitag, 25. August 1995

Дэлхийг шинжээч / A World Explorer / Мировой исследователь

Тайлбар: Фердинанд Магеллан дэлхий судлаач байсан. Түүнийг олон хүмүүс 16-р зууны хамгийн агуу далайгаар аялагч байсан бөгөөд дэлхийг тойрсон анхны аяллыг хийсэн гэдгийг нь үнэлдэг. Энэ зураг дээр Сугар гариг руу илгээсэн Магеллан сансрын хөлөг зураачийн зурсан байдлаараа байна. Энэ аппарат нь Магелланы аялал дэлхийн судалгааг эхлүүлсэнтэй адил Сугар гаригийн бага судлагдсан гадаргууг судлах ажлыг эхлүүлсэн юм. Фердинанд Магелланы экспедиц 5 хөлөг онгоц болон 265 хүнээс тогтож байсан ба Индонезийн халуун ногооны арал хүрэх зүүн зүгийн зам олох зорилготойгоор 1519 онд Испаниас гараагаа эхэлсэн. 1522 онд ганц онгоц 17 хүний хамт эргэн иржээ. Магеллан сансрын хөлгийг NASA 1989 оны 5 сарын 4-нд хөөргөсөн. Магеллан туйлын орбит дээр олон удаагийн "дэлхий тойрох аяллыг" гүйцэтгэснээр Сугар гаригийн гадаргын 98 хувийг авч чадсан. Зураг дээр радарын антенн нь доошоо харсан аяга шиг харагдаж байна. Радарын тэжээлийг хоёр далавч хэлбэртэй нарны зай хангадаг. 1994 онд Магеллан Сугарын агаар мандалд орсноор дэлхийтэй холбоо тасарсан.

Explanation: Ferdinand Magellan was a world explorer. Many consider him the greatest navigator of Europe's 16th century age of sea going exploration and credit his expedition with the first circumnavigation of planet Earth. NASA's Venus probe, the aptly named Magellan spacecraft shown above in an artist's conception, provided a global view of the poorly known surface of Venus - just as Magellan's expedition provided the beginnings of a global perspective of the Earth.

Ferdinand Magellan's expedition of 5 ships and 265 men left Spain in 1519 in search of a western route to the Spice Islands of Indonesia. In 1522 one ship and 17 men returned. NASA launched the Magellan probe on May 4, 1989. Placed in a polar orbit, Magellan's many circumnavigations resulted in a detailed radar mapping of 98% of the Venusian surface. As pictured, the radar mapper's antenna resembles a large inverted bowl. Power for the radar was produced by the wing like solar panels. In October of 1994, the Magellan probe entered the Venusian atmosphere and ground controllers lost contact with the spacecraft.


Пояснение: Фердинанд Магеллан был мировым путешественником и исследователем. Многие оценивают его как величайшего мореплавателя в Европе XVI-го века, который совершил кругосветное плавание. Летательный аппарат "Магеллан", направленный к Венере, изображен на картинке в том виде, каким его видит художник. Этот аппарат предназначен для глобального исследования плохо изученной поверхности Венеры, также как экспедиция Магеллана дала начало глобальному изучению Земли. Экспедиция Фердинанда Магеллана состояла из 5 кораблей и 265 человек, покинувших берега Испании в 1519 году в поисках западного пути к островам пряностей в Индонезии . В 1522 году обратно вернулось одно судно и 17 человек. Запуск корабля "Магеллан" состоялся 4 мая 1989 года. "Магеллан", двигаясь по полярной орбите, в результате большого числа "кругосветных путешествий" заснял радаром 98% поверхности Венеры. Как видно на картинке, радарная антенна похожа на большую опрокинутую миску. Энергию для радара производили крылья, являющиеся солнечными батареями. В октябре 1994 года аппарат "Магеллан" вошел в атмосферу Венеры, и Земля потеряла связь с космическим кораблем.


Kommentare:

david santos hat gesagt…

Hello, my friend!
Really great work. congratulations. have a nice weekend!

Хүдэр hat gesagt…

Thank you.