Хайлт

Google
 

Freitag, 14. Dezember 2007

Апполлон - 17: Шорти тогооны байдал / Apollo 17: Shorty Crater Panorama / Аполлон-17: панорама кратера Шорти


Тайлбар: 1972 оны 12 сард Аполлон 17 хөлгийн нисгэгч Юджин Сернан болон Харрисон Шмитт нар ойролцоогоор 12 цагийн турш саран дээр, Таурус-Литтров хөндийд байсан ба энэ үед гурав дахь нисгэгч Рональд Эванс сарны орчмын тойрог замд байжээ. Энэ тодорхой зураг нь Сернан Шмиттийн хамт хөндийгөөр явж байхдаа авсан зургуудын эвлүүлэг юм. Уг зургийн зүүн талд Өмнөд Өндөрлөг харагдаж байгаа ба баруун хэсэгт геологч Шмитт саран дээр явагчийн хамт сарны улбар шар хөрсийг олсон газрынхаа ойролцоо Шорти тогооны ирмэг орчимд явж байгааг харж болно. Апполон 17 хөлгийнхөн 117 килограм уулын чулуулаг болон хөрсний хамт буцаж ирсэн юм. Энэ нь саран дээр буугаад авч явсан хамгийн их хэмжээний материал юм. Үүнээс хойш гучин таван жил өнгөрсөн боловч Сернан, Шмитт хоёр саран дээр буусан сүүлчийн хүмүүс хэвээрээ л байгаа.

Explanation: In December of 1972, Apollo 17 astronauts Eugene Cernan and Harrison Schmitt spent about 75 hours on the Moon in the Taurus-Littrow valley, while colleague Ronald Evans orbited overhead. This sharp panorama is digitally stitched together from pictures taken by Cernan as he and Schmitt roamed the valley floor. Starting with a view of the imposing South Massif, scrolling the panorama to the right will reveal Schmitt and the lunar rover at the edge of Shorty Crater, near the spot where geologist Schmitt discovered orange lunar soil. The Apollo 17 crew returned with 110 kilograms of rock and soil samples, more than was returned from any of the other lunar landing sites. Now thirty five years later, Cernan and Schmitt are still the last to walk on the Moon.

Пояснение: В декабре 1972 года астронавты Аполлона-17 Юджин Сернан и Харрисон Шмитт пробыли около 75 часов на Луне, в долине Таурус-Литтров, а их коллега Рональд Эванс в это время находился на окололунной орбите. Эта четкая панорама - цифровой монтаж из фотографий, снятых Сернаном, когда он и Шмитт путешествовали по дну долины. Начиная с вида на впечатляющий Южный Массив, прокручивайте панораму направо, и вы увидите Шмитта и лунный вездеход около края кратера Шорти, рядом с тем местом, где геолог Шмитт обнаружил оранжевый лунный грунт. Экипаж Аполлона-17 возвратился со 110 килограммами образцов горных пород и грунта. Это больше, чем было взято с любого из остальных мест посадки на Луну. Хотя прошло уже тридцать пять лет, Сернан и Шмитт все еще остаются последними людьми, побывавшими на Луне.

Keine Kommentare: