Хайлт

Google
 

Freitag, 21. Dezember 2007

Тэнгэрийн хаяанаас хаяа хүртэл / Horizon to Horizon / От горизонта до горизонта

Тайлбар: Энэ зургийг гүйлгэн харвал Францын Бег-Мейл хотын дээрх шөнийн тэнгэрийг нэг хаянаас нь нөгөө хаяаг хүртэл тэнгэрийн оройг дайруулан харж болно. Энэ гайхалтай панорам нь 210 градусын өргөнтэй (зургийн тайлбар) ба 12 сарын 13-нд авсан 21 зургийн нэгтгэл юм. Зургийн эхэнд зүүн өмнөд зүгт гарч ирж байгаа тод од Сириус байна. Дээшээ үргэлжлүүлэн харвал мананцараар баян Орионы орд болон Мичид оддын гайхамшигтай бөөгнөрлийг үзэж болно. Тэдгээрээс дээш Холмсын сүүлт од дэлхийн хойд хагасын шөнийн тэнгэрийг өөрийн өргөсч буй бүрхүүлээр чимсээр байгаа нь харагдна. Эцэст нь баруун хойд хаяанд байгаа хотын гэрлийн дээр Персей дахь оддын хос бөөгнөрөл болон Охины солирын урсгалын тод мөрийг харж болно.


Explanation: Scroll right and journey from horizon to horizon as your gaze sweeps through the zenith in the night sky over Beg-Meil, France. Recorded on December 13th, the entertaining panorama (image key) covers 210 degrees in 21 separate exposures, beginning on the beach with bright star Sirius rising in the southeast. Look up (pan right) to encounter the nebula rich constellation of Orion and continue on to find the lovely Pleiades star cluster. Farther along, higher in the sky, is the famous Comet Holmes, still gracing the northern hemisphere's night with its remarkable expanding coma. Finally, just before diving into the urban glow from city lights along the northwestern horizon (far right), check out the double star cluster in Perseus and take in the cosmic streak of a bright Geminid Meteor.

Пояснение: Прокрутите картинку направо, и вы совершите путешествие от горизонта до горизонта через зенит по ночному небу над городком Бег-Мейл во Франции. Эта замечательная панорама, покрывающая 210 градусов, составлена из 21 изображения, которые были получены 13-го декабря. Она начинается на пляже, над которым на юго-востоке восходит яркая звезда Сириус. Поднимаясь все выше, вы обнаружите богатое туманностями созвездие Ориона, а еще дальше увидите прекрасное звездное скопление Плеяды. Еще дальше и выше видна знаменитая комета Холмса, которая все еще украшает ночное небо северного полушария своей замечательной расширяющейся комой. И наконец, перед тем как погрузиться в сияние от городских огней вдоль северо-западного горизонта, полюбуйтесь на двойное звездное скопление в Персее и на след яркого метеора из потока Геминид.

Keine Kommentare: