Хайлт

Google
 

Samstag, 24. Juni 1995

Крабовидная Туманность и пульсар Геминга в гамма-лучах / Хавчны мананцар болон Ихрийн одод гамма туяанд / The Crab Nebula and Geminga in Gamma Rays

Пояснение: Что бы мы увидели, если бы наши глаза чувствовали гамма-излучение? Мы увидели бы, что эти две вращающиеся нейтронные звезды (два пульсара) являются ярчайшими объектами на гамма-небе. На этой обработанной компьютером картинке изображены пульсар в Крабовидной Туманности (внизу справа) и объект Геминга (вверху слева) в гамма-лучах. Гамма-фотоны энергичнее фотонов видимого света более чем в 40,000,000 раз, но для них земная атмосфера непрозрачна. Изображение получено с помощью гамма-телескопа "EGRET" (The Energetic Gamma Ray Experiment Telescope), находящегося на борту спутниковой обсерватории им. А.Комптона, принадлежащей NASA.

Тайлбар:
Та гамма туяаг хардаг байсан бол юу болох вэ? Хэрэв тийм бол энэ хоёр эргэлдэж буй нейтрон од буюу пульсар нүдэнд харагдах байсан. Дээрх компьютерээр гаргаж авсан зурганд Хавчны мананцрын пульсар (баруун доод од) болон Ихрийн одны пульсарыг (зүүн дээд од) гамма туяанд яаж харагдахыг үзүүлжээ. Гамма туяаны фотонууд нь үзэгдэх гэрлийн фотонуудаас 100 000 дахин их энергитэй ба дэлхийн агаар мандалд шүүгдэж байдаг. Энэ зургийг НАСА-гийн Комптон хиймэл дагуул дээрх EGRET гэдэг гамма туяаны телескопоор авчээ.

Explanation: What if you could "see" in gamma-rays? If you could, these two spinning neutron stars or pulsars would be among the brightest objects in the sky. This computer processed image shows the Crab Nebula pulsar (below and right of center) and the Geminga pulsar (above and left of center) in the "light" of gamma-rays. Gamma-ray photons are more than 10,000 times more energetic than visible light photons and are blocked from the Earths's surface by the atmosphere. This image was produced by the high energy gamma-ray telescope "EGRET" on board NASA's orbiting Compton Observatory satellite.

Keine Kommentare: