Хайлт

Google
 

Freitag, 30. Juni 1995

Ида и Дактил: астероид и спутник / Ида ба Дактиль: Сартай бага гариг / Ida and Dactyl: Asteroid and Moon

Пояснение: Представьте себе, астероид со спутником! Автоматический космический аппарат Галиллео, изначально предназначенный для исследования системы Юпитера, случайно встретил и сфотографировал два астероида во время своего долгого путешествия на Юпитер. Второй сфотографированный астероид под названием Ида имел спутник, которая выглядит на снимке как маленькая точка справа от Иды. Крошечную луну назвали Дактиль. Она имеет в поперечнике около полутора километров, тогда как Ида в виде картошки имеет в длину примерно 57 км и в ширину 22 км. Дактиль является первым спутником, открытым у астероида. Имена Ида и Дактиль взяты из греческой мифологии.

Тайлбар: Сартай бага гариг! Бархасбадийн системийг судлах зорилготой, автомат удирдлагатай сансрын аппарат Галилео урт хугацааны аяллынхаа үед энэ бага гаригтай дайралдан зургийг нь авчээ. Түүний зургийг нь авсан хоёр дахь бага гариг болох Ида сартай болох нь тодорхой болсон ба дээрх зураг дээр Идагийн баруун талд цэг шиг жижигхэн гарсан байна. Дактиль хэмээх жижиг сар нь 1 милийн хэмжээтэй ба харин төмс шиг хэлбэртэй Ида нь өөрөө 36 милийн урт, 14 милийн өргөнтэй юм. Дактиль нь хамгийн анх нээгдсэн бага гаригийн сар болно. Ида болон Дактиль гэдэг нь Грекийн домгийн баатрууд юм. (Дактиль нь Зевс, Ида хоёрын хүүхэд гэж гардаг. орч.)


Explanation: An asteroid with a moon! The robot spacecraft Galileo whose primary mission is to explore the Jupiter system, has encountered and photographed two asteroids during its long journey to Jupiter. The second asteroid it photographed, called Ida, was discovered to have a moon which appears as a small dot to the right of Ida in this picture. The tiny moon, named Dactyl, is about one mile across, while the potato shaped Ida measures about 36 miles long and 14 miles wide. Dactyl is the first moon of an asteroid ever discovered. The names Ida and Dactyl are based on characters in Greek mythology.

Keine Kommentare: