Хайлт

Google
 

Freitag, 23. Juni 1995

Карта неба в гамма-диапазоне / Тэнгэрийн гамма туяаны бүтэн зураг / Gamma Ray All Sky Map

Пояснение: Чтобы мы увидели, если бы наши глаза чувствовали гамма-излучение? На картинке изображены обработанные компьютером данные со всего неба, полученные в диапазоне энергий фотонов больше 100 миллионов электрон-вольт. Такие гамма-фотоны энергичнее фотонов видимого света в 40 миллионов раз. Однако они не проходят через земную атмосферу. Картина получена еще в начале 90-х годов, когда была запущена на орбиту гамма-обсерватория им. А.Комптона. В плоскости Нашей Галактики явно видно диффузное гамма-свечение.

Тайлбар: Хэрэв та гамма туяаг “харж” чаддаг байсан бол юу харах байсан бэ? Дээрх компьютерээр зурсан тэнгэрийн бүтэн зураг дээр 100 сая электрон-вольтоос илүү энергитэй фотонуудыг үзүүлжээ. Эдгээр гамма туяаны фотонууд нь энгийн гэрлийн фотонуудаас 40 сая дахин илүү энергитэй байдаг ба дэлхийг энэ туяанаас атмосфер хамгаалж байдаг. 1990-ээд оны эхээр НАСА-гийн Комптон хэмээх гамма туяа судлалын төв дэлхийн орбитод байхдаа энэ зургийг гаргаж авахын тулд тэнгэрийг бүхэлд нь шинжилсэн байна. Манай Сүүн Замын Галактикийн хавтгайгаас сарнисан гамма туяаг зургийн дунд хэсгээр харж болно. Зарим сулавтар эх үүсвэрүүдийн үүсэл, тэднийг хүртлэх зайг судалж амжаагүй байна.

Explanation: What if you could "see" gamma rays? This computer processed image represents a map of the entire sky at photon energies above 100 million electron Volts. These gamma-ray photons are more than 40 million times more energetic than visible light photons and are blocked from the Earth's surface by the atmosphere. In the early 1990s NASA's Compton Gamma Ray Observatory, in orbit around the Earth, scanned the entire sky to produce this picture. A diffuse gamma-ray glow from the plane of our Milky Way Galaxy is clearly seen across the middle. The nature and even distance to some of the fainter sources remain unknown.

Keine Kommentare: