Хайлт

Google
 

Donnerstag, 21. Juni 2007

Хамгийн хол өнцөгт байгаа нар ба одод / Stars and the Solstice Sun / Звезды и Солнце в солнцестояние


Тайлбар: Хэрэв та нарны хүчтэй гэрлийг сарниулж байдаг агаар мандлыг “унтрааж” чаддаг байсан бол өнөөдөр дээрх зураг дээрх шиг нарыг Үхрийн болон Ихрийн ордны оддоор хүрээлэгдсэн байгааг олж харах байлаа. Өнөөдөр дэлхийн тэнхлэг нарнаас хамгийн их хазайх өдөр юм. Өөрийн эллипс хэлбэрийн хавтгай дээгүүр шилжих үедээ нар өнөөдөр хамгийн хойд талын цэгтээ хүрэх ба энэ нь хойд зүгт одон орны зун эхлэх үеийг заана. Өнөөдрийн энэ мөчийг дүрсэлсэн энэ хослол зурагт нарны хэмжээг бүтэн сарны өнцгийн хэмжээгээр авсан. Нээлттэй оддын кластер М35 нарны зүүн талд байгаа ба хоёр тод од нь Ихрийн ордны Мю болон Эта однууд юм. Хэд хэдэн зургийг оролцуулан бүтээсэн энэ зурагт шөнийн тэнгэрт харагдах одод дээр нарны фильтр ашиглан авсан болон 1998 оны 2 сарын 26-нд Andreas Gada-гийн нар хиртэлтийн үед авсан нарны титмийн зургийг давхарласан байна.Explanation: If you could turn off the atmosphere's ability to scatter overwhelming sunlight, today's daytime sky might look something like this ... with the Sun surrounded by the stars of the constellations Taurus and Gemini. Of course, today is the Solstice. Traveling along the ecliptic plane, the Sun is at its northernmost position in planet Earth's sky, marking the astronomical beginning of summer in the north. Accurate for the exact time of today's Solstice, this composite image also shows the Sun at the proper scale (about the angular size of the Full Moon). Open star cluster M35 is to the Sun's left, and the other two bright stars in view are Mu and Eta Geminorum. Digitally superimposed on a nighttime image of the stars, the Sun itself is a composite of a picture taken through a solar filter and a series of images of the solar corona recorded during the solar eclipse of February 26, 1998 by Andreas Gada.

Пояснение: Если бы можно было отключить способность атмосферы рассеивать солнечный свет, сегодняшнее дневное небо выглядело примерно так, как это показано на картинке, на которой Солнце окружено звездами созвездий Тельца и Близнецов. Да, сегодня день солнцестояния. Путешествуя вдоль плоскости эклиптики, Солнце сегодня пройдет самую северную точку на небе Земли, ознаменовав тем самым начало астрономического лета в северном полушарии. Эта синтезированная картинка построена точно на момент солнцестояния, Солнце показано в правильном масштабе (его угловой диаметр равен угловому диаметру Луны). Слева от Солнца видно рассеянное скопление M35, а также две яркие звезды – μ и η Близнецов. Сегодняшняя картинка получена цифровым способом – на изображение ночного звездного неба наложено Солнце. Изображение Солнца составлено из фотографии Солнца, сделанной с помощью солнечного фильтра, и серии фотографий солнечной короны, сделанных во время солнечного затмения 26 февраля 1998 года Андреасом Гада.

Keine Kommentare: