Хайлт

Google
 

Dienstag, 5. Juni 2007

Хөмсгөн сар руу ойртож буй пуужин / Jet Approaching a Crescent Moon / Самолет приближается к полумесяцу

Тайлбар: Энэ зурагт байгалийн ямар ч үүл байхгүй. Зүүн талд атмосферыг нэвтлэн яваа онгоц өөрийн зам дээрээ мөр үлдээж байна. Онгоцны мөр цагаан өнгөтэй харагдах ёстой боловч шингэж буй нарны гэрлийг нэвтрүүлж буй их хэмжээний агаар цэнхэр туяаг шүүж, онгоцны мөрийг улбар шар болгодог гэж үздэг. Баруун талд алс зайд шинэ сар харагдана. Бүх зүйл мөнгөлөг өнгөтэй харагдаж байгаа нь нар дэлхийн цаагуур орчихоод байгаатай холбоотой. Дээрх зургийг авах үед тэнгэр өдрийнх шиг цэнхэр биш, шөнийнх шиг хар биш харин бараан саарал өнгөтэй байна. Хэдэн минутын дараа энэ үзэгдэл дууссан. Онгоц сарны наагуур гарсан ба мөр нь ч алга болжээ. Нар сар жаргасны дараа нөгөө саарал “хөшигний” цаана байсан одод аажмаар хар өнгөтэй болж буй тэнгэрт гарч ирнэ.


Explanation: No natural clouds appear in this picture. On the left, an airplane cruises through the atmosphere leaving a contrail in its wake. The contrail would normally appear white, but the large volume of air toward the setting Sun preferentially knocks away blue light, giving the reflected trail a bright orange hue. Far in the distance, to the right of the plane, is the young Moon. This vast world shows only a sliver of itself because the Sun is nearly lined up behind it. The above image is framed by an eerie gray sky, too far from day to be blue, too far from night to be black. Within minutes the impromptu sky show ended. The plane crossed the Moon. The contrail dispersed. The Sun set. The Moon set. The sky faded to black, only to reveal thousands of stars that had been hiding below the gray din.


Пояснение: На этой картинке нет обычных облаков. Самолет летит сквозь атмосферу слева направо, оставляя за собой инверсионный след. Инверсионный след обычно выглядит белым, однако большой объем воздуха по направлению на заходящее Солнце поглощает в основном голубой цвет, поэтому свет, отраженный следом, приобрел яркий оранжевый оттенок. Справа от самолета и гораздо дальше его видна молодая Луна. Мы можем увидеть только маленький кусочек этого огромного мира, так как Солнце находится почти точно за ним. Фоном для этой фотографии служит мрачноватое серое небо. День уже закончился, и оно потеряло голубой цвет, однако ночь еще не наступила, и оно пока не стало черным. Через несколько минут это импровизированное небесное представление закончится. Самолет пролетит мимо Луны. Инверсионный след рассеется. Солнце зайдет. Луна зайдет. Небо станет черным, и на нем загорятся тысячи звезд, которые пока скрыты серым фоном.


Keine Kommentare: