Хайлт

Google
 

Sonntag, 3. Juni 2007

Шаттлын сүүдэр сар руу зааж байна / Shuttle Plume Shadow Points to Moon / Тень следа Шаттла направлена к Луне

Тайлбар: Сансрын Шаттл хөлгийн сүүдэр яагаад сар руу зүглэж байна вэ? 2001 оны эхээр Атлантис хөлгийг хөөргөх үед Нар, Сар, Дэлхий болон пуужин бүгдээрээ энэ фото зурагт үзүүлсэн давхцлыг үүсгэхэд яг тохирч байжээ. Нэгдүгээрт Шаттл хөлөг ийм урт сүүдэр үлдээхийн тулд нар мандах эсвэл жаргах үе таарах ёстой. Мөн нар жаргах үед сүүдэр хамгийн урт болдог ба тэнгэрийн хаяа хүртэл үргэлжилдэг. Эцэст нь бүтэн сартай үед нар сар хоёр тэнгэрийн хоёр эсрэг хаяанд гарч ирдэг. Яг нар жаргасны дараа тэнгэрийн нөгөө хаяанаас бүтэн сар дөнгөж гарч ирнэ. Иймд Атлантисыг нар жаргасны дараахан хөөрсний дараа түүний сүүдэр эсрэг зүгт буюу тэнгэрийн нөгөө хаяанд байгаа сар руу чиглэж таарчээ.


Explanation: Why would the shadow of a space shuttle launch plume point toward the Moon? In early 2001 during a launch of Atlantis, the Sun, Earth, Moon, and rocket were all properly aligned for this photogenic coincidence. First, for the space shuttle's plume to cast a long shadow, the time of day must be either near sunrise or sunset. Next, just at sunset, the shadow is the longest and extends all the way to the horizon. Finally, during a Full Moon, the Sun and Moon are on opposite sides of the sky. Just after sunset, for example, the Sun is slightly below the horizon, and, in the other direction, the Moon is slightly above the horizon. Therefore, as Atlantis blasted off, just after sunset, its shadow projected away from the Sun toward the opposite horizon, where the Full Moon just happened to be.

Пояснение: В начале 2001 года старт космического челнока Атлантис случайно совпал по времени с замечательно фотогеничным взаимным расположением Солнца, Земли, Луны и ракеты-носителя. Во первых, тень от стартового следа космического челнока бывает длинной вблизи восхода или захода Солнца. Далее, в момент восхода Солнца тень достигает максимальной длины, доходя до самого горизонта. Наконец, в полнолуние Солнце и Луна находятся в противоположных точках небесной сферы. Так, сразу же после захода Солнце оказывается слегка под горизонтом, а Луна – в противоположном направлении и чуть-чуть над горизонтом. Поэтому тень Атлантиса, стартовавшего сразу же после захода Солнца, естественно, направлена от Солнца, то есть к противоположной точке горизонта – как раз туда, где в тот момент находилась полная луна.

Keine Kommentare: