Хайлт

Google
 

Mittwoch, 13. Juni 2007

Гажсан тэнгэр: Оддын мөр / Warped Sky: Star Trails Panorama / Искаженное небо: панорама звездных следов

Тайлбар: Тэнгэр яагаад ингэж харагдаж байна вэ? Энэ бол цаг хугацааны гажуудал болон тоон аргаар үүсгэсэн орон зайн гажуудал юм. Цагийн гажуудал гарсны учир нь шөнийн тэнгэрийн дөрвөн цагийн туршийн өөрчлөлтийг нэг зураг дээр гаргаснаас болжээ. Зураг дээр тод, гүдгэр хэлбэртэй оддын мөр харагдаж байна. Таны броузерт багтаахын тулд босоо чиглэлд шахсан, 360 градусаар авсан зураг учраас орон зайн гажуудал гарчээ. Дэлхий эргэлдэх үед одод тэнгэрийн өмнөд туйл (зүүн талд байгаа) болон хойд туйлыг (баруун доор, тэнгэрийн хаяаны цаана байгаа) тойрон эргэлдэж байгаа мэт санагдана. Энэ зураг дээр Австралийн Шинэ өмнөд Уэлсийн Муджигийн дээрх тэнгэрийн зургийг тэнд байгаа хиймлээр гэрэлтүүлсэн хоёр дурангийн хамтаар харуулжээ. Босоо чиглэлд шахаагүй зургийг зураг дээр дарж үзэж болно.

Explanation: What's happened to the sky? A time warp, of sorts, and a digital space warp too. The time warp occurs because the above image captured in a single frame a four hour exposure of the night sky. Prominent and picturesque star trails are visible. The space warp occurs because the above image is actually a full 360 degree panorama, horizontally compressed to fit your browser. As the Earth rotated, stars appeared to circle both the South Celestial Pole, on the left, and the North Celestial Pole, which occurs just below the horizon on the right. The above image captured the sky over Mudgee, New South Wales, Australia, including the domes of two large telescopes artificially lit by red light. A horizontally unwarped image is visible by clicking on the above image.

Пояснение: Что случилось с небом? Искажение времени и цифровое искривление пространства. Искажение времени произошло, потому что на одном изображении показана четырехчасовая экспозиция ночного неба. На картинке хорошо видны живописные следы звезд. Искривление пространства произошло, потому что это изображение - полная 360-градусная панорама, которая была сжата по горизонтали, чтобы уместиться в окне просмотра. Когда Земля вращается, кажется, что звезды описывают круги вокруг южного полюса неба, который находится слева, и северного полюса неба, который расположен справа, немного ниже горизонта. На этом изображении запечатлено небо над Муджи в штате Новый Южный Уэльс в Австралии. Видны также башни двух больших телескопов, искусственно освещенные красных светом. Щелкните мышкой по картинке, чтобы увидеть не сжатое по горизонтали изображение.

Keine Kommentare: