Хайлт

Google
 

Montag, 3. Juli 1995

Великая туманность в Орионе / Орион дахь их мананцар / The Great Nebula in Orion

Пояснение: Большую туманность Ориона (M42 по каталогу Мессье) легко можно найти на ночном небе несколько ниже и левее известных трех звезд хорошо известного пояса Ориона. Эта туманность - самая близкая звездная колыбель, где в реальном времени формируются молодые звезды. Облака газа (в основном, водород и гелий) и пыли в туманности сжимаются за счет собственной гравитации и, коллапсируя, рождают звезды. Звезды, свет которых ослаблен поглощением туманности, имеют возраст только 100000 лет - это младенцы по сравнению с Солнцем, которому уже 5 миллиардов лет.

Тайлбар: Орион дахь их мананцар буюу М42-ыг шөнийн тэнгэрт Орионы бүслүүрийн хүмүүсийн сайн мэдэх гурван одны бага зэрэг зүүн, доод талд олж болно. Энэ мананцар нь бидэнд хамгийн ойрхон шинэ одод үүсдэг газруудын нэг бөгөөд одоо ч тэнд од үүссээр байгаа юм. Өөрсдийн гравитацаар шахагдаж байдаг хий (ихэвчлэн устөрөгч болон гели), тоосон үүл нь байн байн суларч шинэ оддыг үүсгэдэг. Энд харагдаж байгаа зарим одод нь мананцараар халхлагдсан байгаа ба 100 мянган жилийн настай гэдэг нь 5 миллиард жилийн настай манай нартай харьцуулахад хүүхдүүд юм.


Explanation: The Great Nebula in Orion, M42, can be found on the night sky just below and to the left of the easily identifiable belt of three stars in the popular constellation Orion. This nebula is one of the closest stellar nurseries - where young stars are being formed even now. Clumps of gas (mostly hydrogen and helium) and dust in the nebula are squeezed together by their own gravity until they collapse and form stars. Some stars we can see here partially obscured by the nebula, are only about 100,000 years old - just babies compared to the 5 billion (5,000,000,000) years of our Sun.

Keine Kommentare: