Хайлт

Google
 

Montag, 9. Juli 2007

Хамгийн холын нар / The Most Distant Sun / Самое далекое Солнце

Тайлбар: Нар хэзээ дэлхийгээс хамгийн хол байдаг вэ? Өнгөрсөн долоо хоногийн эцсээр нар ийм байрлалдаа дахин оржээ. Хүмүүсийн ихэнх нь өвлийн цагт, хамгийн хүйтэн үед нар хамгийн хол байдаг гэж буруу ярьдаг. Үнэндээ бол улирлын температур нь өдрийн нартай байх хугацаа болон нар хэр өндөрт хөөрөхөөс илүү хамаардаг. Жишээ нь хойд зүгийн өвлийн цагт дэлхийн бөмбөрцгийн налуу байдлаас болж нар тэнгэрийн хаяанаас дээш хойд зүгийн зуны нарнаас бага зайд, богино хугацаанд байдаг. Дээрх зурагт нар дэлхийд хамгийн их ойртох нэгдүгээр сарын (хойд зүгийн өвөл) нар зүүн талд нь, хамгийн их холдох долоон сарын (хойд зүгийн зун) нар баруун талд нь байна. Нарны харагдах өнцгийн хэмжээ нь долдугаар сард хол зайнаас болж арай бага байгаа. Хэрэв дэлхийн орбит яг тойрог хэлбэртэй байсан бол нар үргэлж нэг хэмжээтэй харагдах байсан. Дээрх хоёр зургийг 2006 онд Испанид авсан ба энэ үзэгдлийг дэлхийн аль ч цэгээс ажиглаж болно.


Explanation: When is the Sun most distant from Earth? It happened again just this past weekend. A common misconception is that the Sun is most distant during the winter, when it's the coldest. In truth, however, the seasonal temperatures are more greatly influenced by the number of daylight hours and how high the Sun rises. For example, during northern winter, the tilt of the Earth causes the Sun to be above the horizon for a shorter time and remain lower in the sky than in northern summer. The picture compares the relative size of the Sun during Earth's closest approach in January (northern winter) on the left, and in July (northern summer) on the right. The angular size of the Sun is noticeably smaller during July, when it is farther away. If the Earth's orbit was perfectly circular, the Sun would always appear to be the same size. These two solar images were taken from Spain during 2006, but the same effect can be seen in any year from any Earth-bound location.

Пояснение: В какое время года Солнце более всего удалено от Земли? Этот момент случился вновь на прошлых выходных. Распространенное заблуждение заключается в том, что Солнце как будто наиболее удалено от Земли зимой, так что нам становится холодно. На самом же деле, сезонные вариации температуры более зависят от продолжительности светлого времени суток и высоты Солнца над горизонтом. Так, зимой в северном полушарии из-за наклона земной оси Солнце поднимается над горизонтом довольно невысоко и на непродолжительный промежуток времени, если сравнивать с летом. На картинке сегодня продемонстрирован в сравнении относительный размер Солнца в моменты, когда оно ближе всего расположено к Земле, в январе, т.е. зимой в северном полушарии, и когда оно наиболее удалено от нас, в июле, т.е. летом. Угловой размер Солнца заметно меньше в июле, когда оно дальше всего. Если бы орбита Земли была круглой, угловой размер Солнца был бы все время одинаковым. Два изображения Солнца, показанные на картинке, были сделаны в Испании в 2006 году. Однако точно такой же эффект можно наблюдать из года в год в любом месте на поверхности Земли.

Keine Kommentare: