Хайлт

Google
 

Donnerstag, 5. Juli 2007

Мөнгөн үүл / Night-Shining Clouds / Серебристые облака

Тайлбар: Мөнгөлөг өнгөтэй, шөнө гэрэлтдэг үүлс дэлхийн гадаргаас 80 км-ийн өндөрт, сансартай нийлэх хэсэгт байдаг. Эдгээр үүлсийг сансраас хараад илүү тохиромжтой нэр буюу туйлын мезосферын үүл гэж нэрлэсэн байна. Уг зураг дээр “Мезосфер дахь мөсний аэроном” төслийн хиймэл дагуулаас анх авсан дүрсийг үзүүлжээ. Энэ үүл тухайн туйлынхаа зуны үед үүсч бага өргөргүүдэд их ажиглагддаг. Уг нарийвчилсан зураг дээр 6 сарын 11-нд хойд туйл орчимд байсан туйлын мезосферын үүлний цагаан-цэнхэр бүтцийг тодорхой үзүүлжээ. Хар өнгөтэй муж нь хиймэл дагуулаас уг хэсэгт зураг авагдаагүй болохыг харуулж байна. Энэ хиймэл дагуулын тусламжтайгаар хоёр туйл дээрх үүлнүүдийн хоёр “улирлыг” судлах болон өндөрт үүсэх мөнгөн үүлнүүд болон доод атмосферт явагдаж байгаа глобал өөрчлөлтүүдийн хоорондох холбоог олох гэж байгаа.


Explanation: Alluring noctilucent or night-shining clouds lie near the edge of space, some 80 kilometers above Earth's surface. Of course, when viewed from space the clouds are more properly called polar mesospheric clouds (PMCs) -- seen here for the first time in image data from the Aeronomy of Ice in the Mesosphere (AIM) satellite. The clouds form over the poles in the corresponding summer season and are now being seen more frequently at lower latitudes. This paticular view from June 11 details the PMC structures forming over the north polar region in white and blue. (Black indicates no cloud data was available.) The AIM satellite should be able to track two complete cloud seasons over both poles to investigate possible connections between the high altitude night-shining clouds and global change in the lower atmosphere.

Пояснение: Привлекательные серебристые, светящиеся ночью облака располагаются на границе с космосом – на высоте 80 км над поверхностью Земли. Если смотреть из космоса, эти облака называют более подходящим термином – полярные мезосферные облака. На картинке показано, как они были впервые запечатлены на изображениях, полученных спутником проекта "Аэрономия льда в мезосфере". Облака формируются над полюсами в соответствующий данному полюсу летний сезон, и затем часто наблюдаются на меньших широтах. На этом уникальном изображении, сделанном 11 июня, в сине-белых цветах подробно показаны структуры полярных мезосферных облаков, образовавшихся над областью северного полюса. Черный цвет означает отсутствие спутниковых данных. Планируется, что с помощью этого спутника будет проводиться мониторинг над обоими полюсами в течение двух "облачных" сезонов, чтобы найти возможную корреляцию между образованием высотных серебристых облаков и глобальными изменениями в нижней атмосфере.

Keine Kommentare: